Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten. De hoogte van tegemoetkoming is afhankelijk van de loonsom en het verwachte omzetverlies.

Voor wie?

De NOW is voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies. Van een substantieel omzetverlies is sprake als de werkgever een omzetverlies van ten minste 20% verwacht over een periode van 3 maanden.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden:

  • De werkgever mag gedurende de periode waarvoor hij een tegemoetkoming ontvangt, geen ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen;
  • De werkgever is verplicht de loonsom (100%) door te betalen;
  • De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor het betalen van de loonkosten;
  • De werkgever is verplicht te werknemers te informeren over een toegekende aanvraag;
  • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren;
  • De werkgever moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten;
  • Na afloop van de subsidieperiode moet de werkgever een definitieve opgave van de omzetdaling indienen (bij een voorschot hoger dan 100.000, voorzien van een accountantsverklaring);
  • De NOW geldt niet voor de loonkosten van de DGA.

Hoe werkt de NOW?

Een voorwaarde van de NOW is dat uw bedrijf gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies heeft. In beginsel is dit in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Als u verwacht dat het effect van de terugval in de omzet pas later zichtbaar is, kunt u de periode van 3 maanden 1 of 2 maanden later in laten gaan (dus op 1 april of op 1 mei).

Voor het bepalen van uw omzetverlies vergelijkt u de verwachte omzet in de gekozen periode met de omzet in de referentieperiode. De referentieperiode is 25% van de omzet over geheel 2019 (de referentie omzet is dus de gemiddelde omzet van 3 maanden). Bent u onderdeel van een concern, dan wordt er gekeken naar de omzet op concern niveau. Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom over maart, april en mei 2020.

Waar aanvragen?

U kunt de NOW tot en met 5 juni 2020 aanvragen bij het UWV. U heeft hiervoor o.a. de gegevens van uw onderneming, het loonheffingsnummer en het bankrekeningnummer nodig. In de aanvraag maakt u uw keuze voor de startdatum van het omzetverlies (1 maart, 1 april of 1 mei). Deze keuze kan achteraf niet meer aangepast worden. Daarnaast geeft u het verwachte omzetverlies in procenten aan.

Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag ontvangt u de eerste termijn van het voorschot (80% van de verwachte tegemoetkoming). Tevens ontvangt u een bevestiging van de subsidie.

Na de aanvraag

Na de subsidie doet u een opgave van de werkelijke omzetdaling. Bij een voorschot van €100.000,- of meer moet de opgave voorzien zijn van een accountantsverklaring. Een accountantsverklaring is ook nodig als de uiteindelijke subsidie € 125.000,- of meer is. Bij een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de € 25.000 is een verklaring van een derde nodig.

Als blijkt dat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderingen.

Vaststelling

Aanvragen voor de vaststelling van NOW 1.0 kunnen vanaf 7 oktober 2020 ingediend worden. De aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 1.0 kan ook gelijktijdig met NOW 2.0 ingediend worden. Dit kan vanaf 15 november 2020.

Voor vragen over de NOW, of één van de andere regelingen, kunt u contact opnemen met WEA Rivierenland.

Menu