Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)

Deze regeling is inmiddels gesloten, informatie op deze pagina wordt daarom niet langer bijgewerkt. Voor het aanvragen van NOW voor de periode vanaf oktober 2020 zie NOW 3.0. Voor meer informatie over de vaststelling van NOW 1.0 zie de info op deze pagina. U heeft nog tot en met 31 oktober 2021 om de definitieve vaststelling in te dienen. 

Doel regeling

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming voor werkgevers in de loonkosten. De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten. De hoogte van tegemoetkoming is afhankelijk van de loonsom en het verwachte omzetverlies.

Voor wie?

De NOW is voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies. Van een substantieel omzetverlies is sprake als de werkgever een omzetverlies van ten minste 20% verwacht over een periode van 3 maanden.

Voorwaarden NOW 1.0

Enkele voorwaarden:

  • De werkgever mag gedurende de periode waarvoor hij een tegemoetkoming ontvangt, geen ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen;
  • De werkgever is verplicht de loonsom (100%) door te betalen;
  • De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor het betalen van de loonkosten;
  • De werkgever is verplicht te werknemers te informeren over een toegekende aanvraag;
  • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren;
  • De werkgever moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten;
  • Na afloop van de subsidieperiode moet de werkgever een definitieve opgave van de omzetdaling indienen (bij een voorschot hoger dan 100.000, voorzien van een accountantsverklaring);
  • De NOW geldt niet voor de loonkosten van de DGA.

Hoe werkt de NOW?

Een voorwaarde van de NOW is dat uw bedrijf gedurende 3 maanden minstens 20% omzetverlies heeft. In beginsel is dit in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Als u verwacht dat het effect van de terugval in de omzet pas later zichtbaar is, kunt u de periode van 3 maanden 1 of 2 maanden later in laten gaan (dus op 1 april of op 1 mei).

Voor het bepalen van uw omzetverlies vergelijkt u de verwachte omzet in de gekozen periode met de omzet in de referentieperiode. De referentieperiode is 25% van de omzet over geheel 2019 (de referentie omzet is dus de gemiddelde omzet van 3 maanden). Bent u onderdeel van een concern, dan wordt er gekeken naar de omzet op concern niveau. Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom over maart, april en mei 2020.

De aanvraag

U kunt de NOW tot en met 5 juni 2020 aanvragen bij het UWV. U heeft hiervoor o.a. de gegevens van uw onderneming, het loonheffingsnummer en het bankrekeningnummer nodig. In de aanvraag maakt u uw keuze voor de startdatum van het omzetverlies (1 maart, 1 april of 1 mei). Deze keuze kan achteraf niet meer aangepast worden. Daarnaast geeft u het verwachte omzetverlies in procenten aan. Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag ontvangt u de eerste termijn van het voorschot (80% van de verwachte tegemoetkoming). Tevens ontvangt u een bevestiging van de subsidie.

Definitieve vaststelling

Het aanvragen van de vaststelling  NOW 1.0 is mogelijk vanaf 7 oktober 2020. Voor het aanvragen van de definitieve vaststelling moet de werkelijke omzetdaling bekend zijn. Daarnaast heeft u mogelijk een verklaring nodig, dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve vaststelling. Bij een voorschot van €100.000,- of meer moet de opgave voorzien zijn van een accountantsverklaring. Een accountantsverklaring is ook nodig als de uiteindelijke subsidie € 125.000,- of meer is. Bij een voorschot tussen de € 20.000 – €100.000 of een vaststellingsbedrag tussen € 25.000 – € 125.000 is een verklaring van een derde nodig.

Als blijkt dat u niet aan de voorwaarden heeft voldaan, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderingen.

De berekening

Op hoofdlijnen ziet de berekening van de subsidie er als volgt uit (let op er zijn vele uitzonderingen en voorwaarden):

A x B x 3 x 1,3 x 0,9 +/- eventuele correctie 

(A) % Omzetdaling:  verschil tussen referentie-omzet en de werkelijke omzet in de gekozen periode. De daling wordt uitgedrukt in hele procentpunten (afronding naar boven). De referentie-omzet is de omzet in 2019 gedeeld door vier.

(B) Loonsom conform artikel 10 NOW 1: dit betreft de loonsom. Let op hier zijn diverse voorwaarden aan verbonden, waaronder een maximum loon van € 9.538

Correctie: Op de subsidie vindt mogelijk een correctie plaats. Mogelijke correcties:

  • Verlaging van de subsidie: Indien de werkelijke loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ( C ) lager is dan de loonsom (B x 3) waarmee in eerste instantie gerekend is. De correctie (verlaging) bedraagt dan (B x 3 – C) x 1,3 x 0,9 (let op de correctie is dus onafhankelijk van % omzetverlies)
  • Verhoging van de subsidie: Indien de werkelijke loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 (E) hoger is dan de loonsom (B x 3) waarmee in eerste instantie gerekend is. De correctie (verhoging) bedraagt dan (A x ( E – B x 3 ) x 1,3 x 0,9)

Voor vragen over de NOW, of één van de andere regelingen, kunt u contact opnemen met WEA Rivierenland.

Menu