Uitstel van betalen belastingen

Sinds maart 2020 was het voor ondernemers die in financiële problemen zaten door de coronacrisis, mogelijk bijzonder uitstel van betalen aan te vragen. Per 1 april 2022 is deze regeling voor alle ondernemers gestopt. Op 1 oktober 2022 start, onder voorwaarden, een terugbetalingsregeling van 60 maanden. Lees hier meer over de terugbetalingsregeling en de mogelijkheden indien u niet aan de voorgestelde terugbetalingsregeling kunt voldoen. Een ondernemer die na 1 april 2022 uitstel van betalen wenst is aangewezen op het reguliere uitstelbeleid. Vanaf 1 oktober 2022 zijn er wel structurele versoepelingen in dit beleid.

1) Bijzonder uitstel van betalen (Corona) – Terugbetalingsregeling

Op 1 oktober 2022 start, onder voorwaarden, een betalingsregeling van 60 maanden voor de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd. Of u in aanmerking komt voor de betalingsregeling en voor welke schulden, is afhankelijk van o.a. de datum van de aanvraag, eventuele verlenging, tijdige betaling na afloop en eventuele pré corona schulden. Alle ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzondere uitstel, hebben inmiddels een brief ontvangen van de Belastingdienst met de totale schuld en het verschuldigde termijnbedrag. In de termijnen is de verschuldigde invorderingsrente opgenomen. De invorderingsrente is in verband de coronacrisis tijdelijk verlaagd, en wordt in stappen weer verhoogd tot 4% op 1 januari 2024. Bekijk hier  hoe uw schuld is opgebouwd.

Wat als betalen niet lukt?

Verwacht u problemen bij het betalen van de termijnbedragen van de terugbetalingsregeling, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ‘een versoepeling’ van de regeling vragen. De versoepeling betreft:

 • Een betaalpauze van maximaal 6 maanden;
 • Betaling per kwartaal in plaats van per maand;
 • Betaling in 7 jaar (84 maanden) in plaats van 5 jaar (60 maanden);
 • Combineren: inmiddels is gebleken dat de Belastingdienst (de inspecteur) een combinatie van regelingen mag toestaan.

Indien u gebruik wilt maken van de versoepelingen, dient u een verzoek te doen bij de Belastingdienst. Voor alle opties geldt dat u uw keuze moet motiveren (zie ook de website van de Belastingdienst). De Belastingdienst beslist binnen 8 weken op een verzoek. Zolang het verzoek niet is toegekend moet de ondernemer volgens de hoofdregels aflossen. Is ook dit niet mogelijk, neem dan contact met ons op.

Let op: voor alle opties geldt dat u vanaf 1 april 2022 moet hebben voldaan aan uw nieuwe aangifte – en betalingsverplichtingen. Deze eis geldt gedurende de gehele periode van de betaalregeling (en dus ook voor de periode tussen de aanvraag van versoepeling en de toekenning).

NB: naar verwachting komt er in november 2022 een loket om de aanvragen digitaal in te dienen

Optie 1: betaalpauze

Bij dit verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen met betalen verwacht. Indien u verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende effecten op de betaalregeling:

 • De termijnbedragen, na de betaalpauze, worden hoger (de einddatum blijft immers 1 oktober 2027)
 • U betaalt meer invorderingsrente
 • De betaalpauze start bij de eerstvolgende betaaltermijn na de datum van toestemming door de Belastingdienst
 • Een betaalpauze is gedurende de betalingsregeling slechts eenmaal mogelijk

Optie 2: betaling per kwartaal

Bij deze optie motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen. Indien u verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende effecten op de betaalregeling:

 • De termijnbedragen worden hoger (u betaalt immers per kwartaal i.p.v. per maand)
 • U betaalt meer invorderingsrente
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

Optie 3: verlenging

Voor het verlengen van de regeling van 5 jaar naar 7 jaar gelden de volgende (aanvullende) voorwaarden:

 • De gevraagde verlenging is noodzakelijk en haalbaar
 • De belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger
 • U heeft vanaf 1 april 2022 steeds voldaan een nieuwe betalingsverplichtingen
 • U motiveert waarom een betaling binnen 5 jaar niet aannemelijk is, maar binnen 7 jaar wel.
 • U dient een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar (vanaf verzoekdatum) aan te leveren waaruit blijkt dat u de lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Bij een belastingschuld door het bijzonder uitstel van € 50.000 of hoger dient u tevens de volgende documenten aan te leveren:
  • De jaarstukken van de afgelopen 3 kalenderjaren;
  • een verklaring van een derde deskundige dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is.

Wordt uw verzoek toegewezen, dan heeft dit de volgende gevolgen voor uw betaalregeling:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

NB: onze beroepsverenigingen zijn nog in gesprek van de Belastingdienst over de vorm en inhoud van de gevraagde verklaring. Het streven is dat er uiterlijk 1 december a.s. meer duidelijk is.

2) Regulier uitstelbeleid

Het reguliere wettelijke uitstel bestaat uit verschillende mogelijkheden.

2.1) Telefonisch kort uitstel (4 maanden)

Via telefonisch uitstel kan een ondernemer uitstel aanvragen voor een periode van 4 maanden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • In het verleden is steeds op tijd aangifte gedaan
 • Voor betreffende aanslag, of andere openstaande aanslagen, is niet eerder uitstel van betalen gevraagd (ivm betaalproblemen)
 • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
 • Er zijn geen openstaande aanslagen waarvoor een dwangbevel is opgelegd
 • Het betreft geen voorlopige aanslag IB / ZVW / VPB (die in termijnen betaald mag worden)
 • Voor de omzet- en loonbelasting is uitstel pas mogelijk zodra er een naheffingsaanslag is opgelegd (uitstel aanvragen voor de uiterste betaaldatum van de aangifte is dus niet mogelijk)
 • Een aanvraag voor uitstel van betaling op een aanslag geldt niet automatisch voor andere aanslagen
 • Na het aanvragen van kort uitstel is het mogelijk een betaalregeling aan te vragen (dit is een versoepeling t.o.v. eerder beleid)
 • Telefonisch uitstel is niet automatisch een melding van betalingsonmacht

2.2) Betalingsregeling (maximaal 12 maanden)

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van kort uitstel, of indien op voorhand bekend is dat 4 maanden uitstel te kort is, is het mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Tot 1 oktober 2022 gaf de Belastingdienst alleen uitstel van betaling als de ondernemer zekerheid kon geven, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Vanaf 1 oktober 2022 heeft de Belastingdienst de mogelijkheid af te zien van de zekerheid. Het al dan niet vragen van zekerheid zal afhankelijk zijn van de hoogte van de belastingschuld, de aard van de belastingschuld en het aangifte- en betaalgedrag. De begindatum van de betaalregeling is gelijk aan de datum van de uitstelbeschikking.

Daarnaast had u voor 1 oktober 2022 voor een verzoek om uitstel van een schuld minder dan € 20.000 een verklaring van een derde deskundige nodig. Vanaf 1 oktober 2022 is een dergelijke derdeverklaring voor een schuld minder dan € 20.000 niet meer nodig.

2.3) Uitstel i.v.m. bijzonder omstandigheden

Een ‘gezonde’ onderneming die door bijzondere omstandigheden tijdelijke betalingsproblemen heeft, kan mogelijk uitstel krijgen voor een periode langer dan 12 maanden. De aanvraag moet zijn voorzien van een verklaring van een derde-deskundige waarin de deskundige verklaart dat het een gezonde en levensvatbare onderneming betreft met betaalproblemen van tijdelijke aard. Verder moet aangetoond worden dat de bijzondere omstandigheden niet tot het normale bedrijfsrisico horen. (voor schulden onder de € 20.000 is een dergelijke verklaring van een derde niet langer nodig).

 

Via deze link vindt u gedetailleerde informatie over de Corona betaalregeling

Menu