Uw contactpersoon

Neem contact met mij op  Bedrijfseconomisch advies

  Bedrijfseconomisch advies is een breed vakgebied. Bedrijfseconomie gaat uiteindelijk over het succesvol zijn van uw bedrijf.  Bij bedrijfseconomische vraagstukken is inzicht de financiële positie van uw onderneming een vereiste.

  Wij kunnen ondersteunen bij vragen over bijvoorbeeld:

  • Investeringsbeslissingen
  • Passende financiering
  • Rechtsvormkeuze en juridische structuur van uw onderneming
  • Vormgeven van een samenwerking tussen ondernemers
  • Bedrijfsovername
  • Bedrijfsopvolging en advisering familiebedrijven
  • Planning, beheersing en werken met een begroting en forecast

  Investeringsbeslissing

  De beslissing om een (grote) investering te doen, maken ondernemers in het MKB vaak op gevoel. De combinatie van uw gevoel als ondernemer en het in kaart brengen van de financiële impact van het wel of juist niet doen van een investering, dat maakt dat u de juiste investeringen doet op het juiste moment. WEA Rivierenland ondersteunt u graag bij het maken van de juiste keuze.

  Passende financiering

  WEA Rivierenland Accountants en Adviseurs heeft alle kennis in huis om u te begeleiden bij uw vraagstukken rondom bedrijfsfinanciering. Wij hebben goede contacten met de banken en hebben ruime ervaring met alternatieve financieringsbronnen. Een passende financiering is een financiering die u de ruimte geeft om te ondernemen. Het is een financiering die niet duurder is dan nodig en die er voor zorgt dat de risico’s voor u als ondernemer zo klein mogelijk blijven. WEA Rivierenland zorgt voor een open communicatie met uw bank of andere financiers.

  Rechtsvormkeuze en juridische structuur van uw onderneming

  Uw onderneming is geen statisch geheel. Uw onderneming verandert, uw persoonlijke situatie verandert,  de markt waarin u opereert verandert en (fiscale) wetgeving verandert voortdurend. Het is daarom van belang om tijdig te beoordelen of de rechtsvorm waarin u onderneemt en de juridische structuur van uw organisatie, nog wel toekomstbestendig zijn.

  De adviseurs van WEA rivierenland hebben oog voor een fiscaal optimale structuur voor uw bedrijf. Daarnaast houden wij rekening met aspecten als aansprakelijkheid, risicospreiding, flexibiliteit bij bedrijfsoverdracht en tal van andere zaken.

  Vormgeven van een samenwerking tussen ondernemers

  Wanneer u besluit te gaan samenwerken met andere ondernemers, dan is dat een grote beslissing. Het goed vormgeven van een dergelijke samenwerking is de eerste stap om de samenwerking tot een succes te brengen. Het is belangrijk om bij aanvang van de samenwerking goede afspraken te maken over hoe met elkaar wordt omgegaan in vóór- en tegenspoed. Om tot die afspraken te komen zijn diepgaande gesprekken nodig waardoor businesspartners elkaar goed leren kennen. Een gedegen vastlegging van de afspraken is essentieel. De adviseurs van WEA Rivierenland hebben ruime ervaring met zowel de begeleiding bij het aangaan van een samenwerking als het begeleiden van de beëindiging van een samenwerkingsverband.

  Bedrijfsovername

  Een fusie, aankoop of verkoop van een onderneming is een intensief proces waar de adviseurs van WEA Rivierenland u graag in bijstaan. Een belangrijk onderdeel is de waardebepaling van uw onderneming. Elke specifieke situatie vraagt om een andere waarderingsmethode. De aankoop van een onderneming gaat veelal gepaard met het afsluiten van een overnamefinanciering. De verkoop van een onderneming gaat daarentegen vaak gepaard met een persoonlijke financiële planning voor u als ondernemer. De adviseurs van WEA Rivierenland kunnen u begeleiden om te komen tot een goede deal met passende condities.

  Bedrijfsopvolging en advisering familiebedrijven

  Familiebedrijven met meerdere generaties actief in het bedrijf vragen om een specifieke begeleiding.  Het belang van het bedrijf is niet altijd gelijk aan het belang van de familie. Een diagram met daarin Familie, Bedrijf en Eigendom geeft de complexiteit omtrent het familiebedrijf weer.

  Binnen WEA Rivierenland is ruime ervaring aanwezig als het gaat om advisering van familiebedrijven. Zo begeleiden wij u graag bij het opstellen van een familiestatuut. Dit is een document waarin de afspraken binnen de familie zijn vastgelegd als het gaat om hoe de familie omgaat met elkaar en met het bedrijf. Zaken als statuten van BV’s, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, testamenten, huwelijksvoorwaarden e.d. worden afgestemd op de uitgangspunten die in het familiestatuut zijn vastgelegd. WEA Rivierenland zet zich in voor de overdracht van de onderneming naar een volgende generatie, met gezonde financiële verhoudingen, continuïteit voor het bedrijf en behoud van een goede familieband.

  Plannen, beheersen en begroten

  Met een begroting weet u wat u te wachten staat. Zo krijgt u inzicht in uw liquiditeitspositie; zijn uw liquide middelen toereikend, of heeft u aanvullende kredietruimte nodig? Kunt u deze investering uit de lopende cashflow doen, of is afsluiten van financial lease beter?  Als het bedrijf zich blijft ontwikkelen zoals we nu denken, kunnen we dan in mei het vakantiegeld probleemloos betalen? Hoe komen we het laagseizoen door? Het antwoord op deze vragen volgt uit de begroting. Het maken van een begroting en het volgen van de forecast voor het lopende of het komende jaar kan zeer tijdrovend zijn. De accountants en adviseurs van WEA Rivierenland kunnen dit zodanig voor u organiseren dat het u weinig tijd kost om de begroting te maken, zodat u meer tijd overhoudt om actie te ondernemen op basis van het inzicht dat de begroting u geeft.

  Menu