Stap in 2019 nog over naar de bv!

Bron: SRA en WEA Rivierenalnd, Publicatiedatum: 21-7-2019

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm door onder andere fiscale motieven. Benieuwd naar de voor- en nadelen van de bv? Wilt u weten wanneer u het beste over kunt stappen naar de bv? Lees dan snel verder.

Hoe wordt de winst belast in een bv?

In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt u 19% belasting en over het meerdere 25%. Deze tarieven zullen de komende jaren verder dalen. Pas als de bv winst uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), is er dividendbelasting verschuldigd. De belasting over de uitgedeelde winst bedraagt 25%. Dit tarief stijgt de komende jaren. Bij uitkering van de winst, is de totale winst in 2019 belast tegen 39,25% tot 43,75%. U bereikt dit tarief dus pas na uitdeling van de winst. Dit betekent dat het aantrekkelijk is om in de bv winst op te potten en dit pas uit te delen zodra u het als aandeelhouder nodig heeft. Op die manier heeft u renteloos uitstel van belastingbetaling. Bij verkoop van de bv of bij overlijden betaalt u uiteindelijk belasting over de opgepotte winsten.

Let op! Het oppotten van winst levert niet altijd een (liquiditeits)voordeel op en is niet altijd optimaal. Afhankelijk van de situatie kan het fiscaal voordeliger zijn om overtollige liquide middelen naar privé te halen.

Hoe wordt de winst van een IB-onderneming belast?

Bij een eenmanszaak, maatschap of vof, betaalt u over de belastbare winst het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Onbelast oppotten van winst is niet mogelijk. U heeft wel recht op een aantal ondernemersfaciliteiten die de belastingdruk beperken. De belangrijkste is de zelfstandigenaftrek van € 7.280 per jaar. Hiervoor is vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar besteedt aan werkzaamheden voor uw bedrijf én dat dit meer dan de helft van het aantal werkzame uren is (het urencriterium). Een andere belangrijke faciliteit is de mkb-winstvrijstelling van 14%. Hierdoor blijft 14% van de winst onbelast en is 14% van een eventueel verlies niet aftrekbaar. Door de mkb-winstvrijstelling betaalt u maximaal 44,505% belasting over de behaalde winst. De tarieven voor de inkomstenbelasting dalen de komende jaren eveneens.

Overige aspecten in de bv

Gebruikelijk loon in de bv
Heeft u een bv, dan bent u als dga verplicht een minimumbedrag aan salaris uit de bv op te nemen. Dit zogenaamde 'gebruikelijk loon' is 75% van het loon van de dienstbetrekking die het meest vergelijkbaar is met die van u als dga. Of het loon van de meest verdienende werknemer in uw bedrijf, als dat meer is. Het gebruikelijk loon moet echter in 2019 minstens € 45.000 bedragen. Het gebruikelijk loon wordt belast in box 1, dus progressief. Op de gebruikelijk-loonregeling zijn enkele uitzonderingen. Zo geldt er een lagere loonverplichting voor innovatieve start-ups en is het gebruikelijk loon bij een starter, onder voorwaarden, lager.

Anders dan een gewone werknemer, is de dga in de regel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De dga moet zichzelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, hoewel dit laatste vrij moeilijk is. De dga is wel verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet hiervoor, net als de zelfstandig ondernemer, zelf de premies betalen. Voor 2019 is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vastgesteld op 5,7% van het premieplichtig inkomen, tot een maximum inkomen van € 55.927. De maximale inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt daardoor op € 3.188. Deze bijdrage geldt zowel voor de zelfstandig ondernemer als de dga.

Aansprakelijkheid in de bv
Een voordeel van de bv is dat de aansprakelijkheid van de dga beperkt is tot het in de bv geïnvesteerde bedrag, oftewel de waarde van de aandelen. Formeel is de dga dus niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de bv, tenzij sprake is van wanbeleid. In de praktijk komt het echter voor dat banken, bij het verstrekken van een financiering voor de bv, eisen dat de dga in privé meetekent. Wanneer de bv haar schulden niet meer kan betalen, worden deze toch verhaald op het privévermogen van de dga.

Hoe overstappen naar de bv?

Geruisloos doorschuiven
Als u wilt overstappen van een onderneming in de inkomstenbelasting naar een bv, dient u in beginsel met de fiscus af te rekenen over de opgebouwde (stille) reserves. Zo kan bijvoorbeeld de boekwaarde van uw pand lager zijn dan de werkelijke waarde. Er bestaat een mogelijkheid om niet af te rekenen, maar 'geruisloos' door te schuiven. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de bv met dezelfde boekwaarden verdergaat als waarmee de onderneming in de inkomstenbelasting stopte. Een nadeel hiervan is dat de bv geen investeringsaftrek kan claimen en over lagere bedragen afschrijft. Het is dan ook helemaal afhankelijk van uw situatie of geruisloos doorschuiven voor u voordeliger is of niet.

Wanneer overstappen naar de bv?

De vraag wanneer u er als mkb-ondernemer verstandig aan doet om over te stappen naar de bv, is niet eenduidig te beantwoorden en hangt af van bepaalde individuele factoren. In het algemeen kan wel worden gesteld dat de overstap pas aantrekkelijk wordt in situaties waarbij een fors deel van de winst niet direct consumptief door de eigenaar-ondernemer wordt gebruikt. Het verdient dan vanuit fiscaal oogpunt veruit de voorkeur via de bv deze winst onbelast als reserves op te potten.

Tip Hoewel individuele factoren bepalend zijn, kan gesteld worden dat het in veel situaties verstandig is bij een structurele winst vanaf ongeveer € 150.000 de overstap naar een bv te overwegen.

Een rekenvoorbeeld
Stel u heeft een winst van € 200.000. Bij een eenmanszaak brengt u in de inkomstenbelasting eerst de zelfstandigenaftrek (€ 7.280) en mkb-winstvrijstelling (14%) in mindering. Dit betekent dat u over een bedrag van € 165.739 belasting betaalt. Dit is € 76.122.

In de bv vermindert u de winst van € 200.000 eerst met uw gebruikelijk loon. Dit stellen we op € 45.000. Over dit loon betaalt u als dga € 12.885 inkomstenbelasting. Over het restant van de winst betaalt de bv 19% vennootschapsbelasting, ofwel € 29.450. Deelt de bv de rest van de winst van € 125.550 uit aan u als dga, dan betaalt u hierover nog eens 25% belasting, ofwel € 31.388. In totaal betalen u en de bv in dit voorbeeld samen dus € 73.723 aan belasting als de winst direct wordt uitgedeeld. Iets minder dus dan in de inkomstenbelasting.

Tarieven in de toekomst
De komende twee jaar worden zowel de tarieven in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verder verlaagd. Het tarief in box 2 wordt juist verhoogd. De ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek, zullen de komende jaren minder aftrek opleveren en vanaf 2023 nog maar een aftrek opleveren van 37,05%. Een en ander betekent dat de overstap naar een bv in het algemeen iets aantrekkelijker wordt.

In dit artikel hebben wij de belangrijkste aspecten van de overstap naar een bv op een rij gezet. Het is echter onmogelijk om in deze vorm alle aspecten voldoende te belichten. Overweegt u de overstap naar een bv, neem dan contact met ons op.

 

Neem contact met ons op

Contactformulier