Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Soms bevat uw belastingaanslag naast de verschuldigde belasting ook belastingrente. Deze rente kunt u beperken. Lees hier meer over: Wat is belastingrente? Wanneer bent u belastingrente verschuldigd? en Wat u kunt doen om belastingrente te voorkomen?

Wat is belastingrente?

Belastingrente, ook wel heffingsrente genoemd, is een vergoeding die u aan de Belastingdienst betaalt over de verschuldigde belasting. De belastingrenteregeling is opgenomen in de AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen).

De grondslag voor de renteberekening is het te betalen belastingbedrag. De hoogte van de belastingrente is afhankelijk van de wettelijke rente welke wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Bij de inkomstenbelasting (IB) is de rente momenteel 7,5% (vanaf 1-1-2024). Bij de vennootschapsbelasting (VPB) is de rente op dit moment 10% (vanaf 1-1-2024). Voor de Coronacrisis waren de rentestanden lange tijd 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting. Gedurende de coronacrisis zijn de rentes tijdelijk verlaagd tot 0,01% op het laagste punt.

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

Bij de (aanslag) inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting gelden de volgende regels;

  • De periode waarover u belastingrente verschuldigd bent start 6 maanden na afloop van het tijdvak (veelal is dit 1 juli na afloop van het belastingjaar). Voor aanslagen IB en VPB over 2023 is dit dus vanaf 1 juli 2024.
  • De periode eindigt een dag voordat de aanslag invorderbaar is (Invorderingswet). Een aanslag IB of VPB is 6 weken na dagtekening van de aanslag invorderbaar. U bent hierbij dus afhankelijk van het moment van opleggen van de aanslag door de fiscus.
  • De renteperiode is gemaximeerd op 19 weken na ontvangst van de aangifte indien de inspecteur de aanslag overeenkomstig de door u ingediende aangifte vaststelt.
  • Er is geen belastingrente verschuldigd indien u voor de inkomstenbelasting (IB) binnen 4 maanden na afloop van het tijdvak (dus voor 1 mei) en bij de vennootschapsbelasting (VPB) binnen 5 maanden (voor 1 juni) aangifte doet, en de inspecteur de aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Bij een voorlopige aanslag start de periode waarover belastingrente is verschuldigd eveneens 6 maanden na afloop van het belastingtijdvak (veelal 1 juli), en eindigt de periode op de dag voorafgaand aan de dag waarop de voorlopige aanslag invorderbaar is (6 weken na dagtekening). Een verkorting van de periode geldt als de Belastingdienst een voorlopige aanslag oplegt conform uw verzoek (voorlopige aangifte). De periode waarover u rente betaalt, is dan maximaal 14 weken.
  • Bij een voorlopige aanslag bent u geen rente verschuldigd als u uw verzoek (voorlopige aangifte) binnen 4 maanden na afloop van het belastingtijdvak indient (veelal voor 1 mei) en de inspecteur  bij de aanslag niet afwijkt van uw verzoek.

Let op: een definitieve aanslag ontvangt u uiterlijk 3 jaar na het jaar waarover u aangifte doet. Doet u voor 1 mei 2024 aangifte IB, dan krijgt u de aanslag uiterlijk 31 december 2026. Maakt u gebruik van de uitstelregeling, dan wordt de termijn van 3 jaar verlengd met de termijn van het uitstel.

Voorbeeld renteperiode: stel u krijgt een aanslag inkomstenbelasting 2023 met een dagtekening van 2 oktober 2024. U betaalt dan rente over de periode 1 juli 2024 tot en met 23 november 2024 (6 weken na dagtekening).

Voorbeeld IB: u doet aangifte over 2023 na 1 mei 2024. U krijgt een aanslag met dagtekening 4 december 2024 zijnde € 1.000 te betalen. De Belastingdienst heeft hierbij de gegevens zonder wijzigingen overgenomen. Omdat u de aangifte na 1 mei 2024 heeft ingediend, bent u rente verschuldigd. Omdat de gegevens uit de aangifte zijn overgenomen, is de rentetermijn beperkt tot 19 weken. Dit betekent een rente van: 73/360 x 7,5% x € 1.000 = € 15.

Belastingrente voorkomen?

U bent belastingrente verschuldigd over het “bij” te betalen belastingbedrag. Dit te betalen bedrag kunt u ‘verlagen’ door het betalen van een voorlopige aanslag. De betaalde belasting via de voorlopige aanslag wordt verrekend met de daadwerkelijk verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voorbeeld voorlopige aangifte/aanslag: u verwacht over 2023 een winst van € 100.000. U dient hiervoor op 1 maart 2024 een voorlopige aangifte in. U ontvangt een aanslag VPB van € 19.000. U bent hiervoor geen rente verschuldigd. Vervolgens doet u in juli 2024 aangifte over 2023. Uw belastbare winst bedraagt € 105.000. Het totale belastingbedrag (VPB) bedraagt €19.950, u heeft reeds € 19.000 voldaan. Het nog te betalen bedrag bedraagt € 950. Over dit bedrag wordt 10% rente (op jaarbasis) berekend vanaf 1 juli tot en met 6 weken na dagtekening van de aanslag. Dit is dus aanmerkelijk lager dan 10% over de gehele € 19.950.

Kortom inzake fiscaal jaar 2023…

  • U betaalt geen belastingrente op uw aanslag VPB over 2023 als u voor 1 juni 2024 aangifte doet, en de inspecteur de gegevens ongewijzigd overneemt.
  • U betaalt geen belastingrente op uw aanslag IB 2023 als u voor 1 mei 2024 aangifte doet, en de inspecteur de gegevens ongewijzigd overneemt.
  • U betaalt geen belastingrente over de voorlopige aanslag 2023 als u voor 1 mei 2024 een voorlopige aangifte indient, en de inspecteur de gegevens ongewijzigd overneemt. Let op: als de voorlopige aanslag ‘te laag’ blijkt te zijn, betaalt u alsnog belastingrente.
  • U betaalt belastingrente bij uw aanslag 2023 als u op of na 1 juli 2024 een aanslag ontvangt met een te betalen bedrag. U betaalt rente over de belasting die u moet (bij) betalen.

Belastingrente bij aangiftebelastingen (LB en BTW)

Bij aangiftebelastingen start de periode van de belastingrente op de dag na het einde van het kalenderjaar (1 januari). De periode eindigt op de dag voordat de aanslag invorderbaar is (bij een naheffingsaanslag is dit 14 dagen na dagtekening). Als de naheffing betrekking heeft op een vrijwillige verbetering binnen 3 maanden na het boekjaar, dan betaalt u geen belastingrente.

Wilt u over 2023 een voorlopige aanslag IB of VPB aanvragen of wijzigen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw cliëntadviseur.

Menu