NOW regeling klaar, loket naar verwachting op 6 april open

De voorwaarden voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn inmiddels bekend. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Berekening

Voor de berekening van de tegemoetkoming spelen twee variabelen een rol: omzet en loonsom.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers de omzet vergelijken met de omzet uit 2019. Over de precieze berekening informeren wij u later. Voor de loonsom worden de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Grondslag is hierbij het socialeverzekeringsloon. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 30% voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen en premies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Omdat het UWV gebruik maakt van de gegevens uit de loonaangifte, hebben wij voor al onze klanten de loonaangifte over maart al ingediend. Zie hiervoor ook de melding in de e-mail van Loket.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Bron: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Menu